دوره های آموزشی مبتنی بر کامپیوتر آناتومی رادیولوژیکی

Computer-Based Sessions in Radiological Anatomy: One Year's Experience in Clinical Anatomyنرم افزار دوره های آموزشی مبتنی بر کامپیوتر آناتومی رادیولوژیکی که توسط دانشگاه علوم پزشکی فلوریدا تهیه شده است، مشتمل بر تصاویر X-Ray، سی تی اسکن، ام آر آی، و اولتراسوند؛ تصاویر مقطعی آناتومیک؛ فیلمهایی از تکنیکهای تصویربرداری پزشکی؛ و پرسشهای چند گزینه ای به منظور خود آزمایی کاربر می باشد.

لازم به ذکر است دوره های آناتومی رادیولوژیکی برای نخستین بار در سال ۱۹۹۵ به عنوان رویکرد نوینی در آناتومی بالینی در دانشکده های علوم پزشکی ارایه گردید و سپس از آنجا که کاربرد کامپیوتر در تسهیل درک مطالب مشخص شده بود، از سال ۱۹۹۷ از کامپیوتر در آموزش آناتومی رادیولوژیکی استفاده شد.