پزشکی مبتنی بر شواهد

Evidence Based Medicine: How to Practice and Teach EBMنرم افزار پزشکی مبتنی بر شواهد دریچه ای برای آشنایی کاربر با چگونگی یافتن بهترین شواهد و تفسیر کردن آنها در پروسه های روزمره تشخیصی می باشد که توسط جمعی از برجسته ترین متخصصان ذیربط نوشته شده است و برای طیف وسیعی از مخاطبان -از پزشکان حرفه ای و یا سنتی گرفته تا پرسنل موسسات خدمات درمانی و بهداشتی- قابل استفاده خواهد بود.

این نرم افزار به طور کلی درباره پاسخهای کلیدی ترین پرسشهای پزشکی مبتنی بر شواهد می باشد: چگونه از بیمار پرسشهای قابل پاسخ دادن بپرسیم؟ چگونه پاسخها را به راهنمایی برای یافتن بهترین شواهد بدل نماییم؟ چگونه صحت و اهمیت شواهد به دست آمده را به درستی ارزیابی نماییم؟ و در نهایت چگونه ارزشها و اولویتهای بیمار را در آنها دخیل نماییم؟