مبانی بیوشیمی: واکنشهای بیوشیمیایی

Fundamentals of Biochemistry: Biochemical Interactions 1.02نرم افزار مبانی بیوشیمی: واکنشهای بیوشیمیایی (نگارش ۱٫۰۲) یک درسنامه غنی و بسیار گسترده برای کلیه دانشجویانی می باشد که به اندازه دانش آموزان دبیرستانی از مبانی شیمی آگاهی داشته و دستکم یک ترم شیمی آلی گذرانده باشند. در این نرم افزار مفاهیم بیوشیمی به صورت گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیه اطلاعات این نرم افزار کاملا به-روز بوده و همگام با آخرین تحقیقات انجام گرفته به ویژه در زمینه ساختار پروتئین ها و اسیدهای نوکلئیک می باشد. همچنین این نرم افزار تاکید ویژه ای بر توصیف شیمیایی بیماریها، کاربرد هر چه بیشتر تکنیکهای بیوشیمی ملکولی، و توصیف گرافیکی فرآیندهای ملکولی دارد.