الکتروکاردیوگرافی تعاملی

Interactive Electrocardiographyاین نرم افزار یک خود آموز جامع و تعاملی درباره تفسیر نوار قلبی و یک مرجع کامل و قابل جستجو از انواع نوارهای قلبی معمول و غیر معمول می باشد.

در این نرم افزار بیش از ۶۳۰ نمونه ECG در سه سطح از پیچیدگی گروه بندی شده اند: مقدماتی، متوسط، و پیشرفته. هر نمونه نیز با فلشهای رنگی و برچسب دار کاملا توضیح داده شده و با تاریخچه بالینی، تفسیر نوار قلب، و فهرستی از کلید واژه های تشخیصی همراه شده است. این کلید واژه ها در هنگام جستجوی سریع یک نوار قلب خاص بر اساس نشانه ها و تشخیص نهایی کاربرد فراوانی خواهند داشت. در پایان هر سطح نیز ده نوار قلب اضافه به همراه پرسشهای چند گزینه ای برای خود آزمایی کاربر پیش بینی شده است.