ایمونوبیولوژی جین-وی ۷

Janeway Immunobiology 7: The Immune Systemایمونوبیولوژی جین-وی ۷ (چاپ هفتم) می تواند به عنوان یک متن مقدماتی در کلیه دوره های آموزشی ایمنی-شناسی در سطح دانشجویی، تخصصی، و حتی باز آموزی پزشکی به کار گرفته شود. این نرم افزار می تواند خواننده را با تمامی جنبه های سیستم ایمنی بدن، از ابتدایی ترین ویژگیهای سیستم ایمنی داخلی گرفته تا ایجاد ایمنی اکتسابی و نتایج بالینی آن، آشنا نماید.

چاپ هفتم این نرم افزار کاملا به-روز شده و مشتمل بر بسیاری از داده های جدید درباره مباحثی همانند سلولهای کُشنده طبیعی (NK Cells)، ایدز، ایمنی موکوسی، و بیماری سلیاک می باشد. همچنین نرم افزار در بر گیرنده مجموعه ای از انیمیشن ها و ویدیو های صدا گذاری شده به همراه تصاویر مرتبط می باشد. ایمونوبیولوژی جین-وی ۷ را می توان به سبب به-روز-بودن و مستند بودن متن آن و همچنین چگونگی ارایه مطالب و تصاویر به کار گرفته شده در آن به عنوان یک مرجع استاندارد به شمار آورد.