کتابخانه تعاملی بیهوشی قلبی لیپینکات

Lippincott's Interactive Cardiac Anesthesia Library on CD-ROMنرم افزار کتابخانه تعاملی بیهوشی قلبی لیپینکات امکان دسترسی مستقیم به چهار منبع پیشرو درباره بیهوشی قلبی مشتمل بر: بیهوشی قلبی استفانوس (چاپ دوم)، رویکرد عملی در بیهوشی قلبی هنسلی (چاپ سوم)، بای-پس قلبی-ریوی گراولی (چاپ دوم)، و رویکرد عملی در اکوکاردیوگرافی ترانس-ازوفاژیال پرینو را برای کاربران فراهم می نماید.

همچنین در این نرم افزار راهنمای تشخیص و درمان بیماریهای قلبی-عروقی آلپرت (چاپ پنجم)، تستهای چند-گزینه ای بر اساس مروری بر بیهوشی بالینی کانلی (چاپ سوم)، و وضعیتهای مشابه از هوشبرشناسی یائو (چاپ پنجم) به همراه نرم افزار تعاملی خود آزمایی فردی و سی دقیقه ویدیوی مرتبط گنجانده شده است.

این نرم افزار را می توان در کامپیوترهای با سیستم عامل های ویندوز و یا مکینتاش اجرا نمود.