نوروآناتومی بالینی اسنل

Snell's Clinical Neuroanatomyنرم افزار نوروآناتومی بالینی اسنل (ششمین نگارش) ابزاری دیجیتال برای آشنایی دانشجویان علوم پزشکی و سایر رشته های مرتبط با نوروآناتومی بدن انسان می باشد. هر فصل این نرم افزار با بررسی وضعیت های بالینی آغاز شده و با یادداشتهای بالینی، مسایل کلینیکی، و پرسشهای مروری به پایان می رسد.

نگارش ششم این نرم افزار از دیدگاه تصویری بسیار غنی تر از نگارش های پیشین بوده و وجود بیش از ۴۵۰ تصویر در بانک داده این نرم افزار از خسته کننده بودن مطالب آن پیشگیری کرده است. همچنین تصاویری از نوروآناتومی هاینه نیز به بانک اطلاعات نرم افزار افزوده شده است. در پایان نیز مباحثی از نوروفیزیولوژی برای پوشش دادن به مجموعه مطالب موجود در نرم افزار به آن اضافه شده است.