آسیبهای دست

The Traumatic Handنرم افزار آسیبهای دست یک نرم افزار چند رسانه ای برای آشنایی کاربر با آسیبهای ناحیه دست می باشد. این نرم افزار به طور عمده دربرگیرنده مطالبی درباره: آسیب دیدگیهای رباط های دست، در رفتن انگشتان، آسیبهای مفاصل انگشتان، شکستگیهای استخوانهای انگشتان، خونریزی های ناحیه دست، آسیبهای بافت نرم دست، آسیب دیدگیهای تاندون های باز کننده و خم کننده دست، قطع حادثه ای و یا دایمی انگشتان، آسیب دیدگیهای ناخنها، آسیب دیدگیهای عصبی دست، پیوند انگشتان، پیوند دست، پروسه توانبخشی پس از آسیب دیدگی های دست، و … می باشد.

لازم به ذکر است در بانک داده این نرم افزار مجموعه ای از تصاویر رنگی موجود می باشد که به کاربر در درک مطالب یاری فراوان خواهد رسانید.