اختصارات در سیستم قلبی-عروقی

What's What in Cardiovascularنرم افزار اختصارات در سیستم قلبی-عروقی یک مرجع راهنما برای آشنایی کاربر با اختصارات به کار گرفته شده در متون مرتبط با مطالعات قلبی و عروقی می باشد.

این نرم افزار از مدخل های گوناگونی تشکیل شده است که در هر مدخل مراجع مهم آن نیز ذکر شده است.